Kvalité och hållbarhet

Ett hållbart företag är ett företag där lönsamhet, miljöhänsyn och socialt engagemang förenas.

Lidingö Lås & Larm arbetar för att leverera produkter, tjänster och service av högsta kvalité till dig som kund för att du ska kunna känna dig trygg och säker. Du ska kunna lita på att vi tar vårt ansvar för en hållbar utveckling – inom och utanför företaget.

Certifiering

Som Auktoriserad Låsmästare har vi de behörigheter, certifikat och auktorisationer som krävs för att du som kund alltid ska känna dig trygg och säker.

Som medlem i Sveriges Lås och Säkerhetsleverantörers Riksförbund krävs av oss:

  • Att verksamheten bedrives med hederliga metoder samt att gällande lagar och förordningar följs.
  • Att företaget och dess anställda beaktar den ansvarsställning som låssmedsyrket innebär gentemot konsumenten, uppdragsgivaren.
  • Att verksamheten bedrives på sådant sätt att låssmedsyrket finner aktning och förtroende.
  • Att ansvara för att anställd personal noggrant följer de föreskrifter och regler som gäller för tillverkning och försäljning av nycklar.
  • Att ägaren till företaget eller minst två anställda innehar Mästarbrev i låssmedsyrket.
  • Att i förekommande fall följa av disciplinnämnden fattade beslut.

Vi har/är även:

  • Vi har tre stycken anställda som innehar Mästarbrev.
  • Vi är SIS-certifierad värdeförvaringstekniker för arbeten i certifierade värdeförvaringsenheter och skåp.
  • Vi är av Polismyndigheten godkänd anläggarfirma för inbrottslarm.
  • Vi är av Svenska Brandskyddsföreningens certifierade för Heta Arbeten.

Vi är dessutom certifierad servicestation för de flesta på marknaden förekommande leverantörer såsom ASSA, Kaba, Dorma, RCO, Bewator, Bosch, Teletec, iLOQ m.fl.

Kvalitet och miljö

Kvalitet

Lidingö Lås & Larm strävar alltid efter att leverera högsta tänkbara kvalitet vad gäller produkter, tjänster och bemötande. Kundernas uppfattning om våra installationer och vår service utgör grunden för vår konkurrenskraft, lönsamhet och utveckling. Vi ska leva upp till vårt goda rykte genom ständig förbättring och arbetar mot en kvalitetscertifiering enligt ISO 90001.

Miljö

Lidingö Lås & Larm ska ha miljöhänsyn som en naturlig del av sin verksamhet inom ramarna för vad som är teknisk möjligt, ekonomiskt rimligt och ekologiskt motiverat. Föreskrifter i lagar och förordningar ska vara ett minimikrav i vår verksamhet. För att göra vår miljöengagemang trovärdigt arbetar vi mot en miljöcertifiering enligt ISO 14001.

Hållbarhet och samhällsansvar (CSR)

I företagets vision står inskrivet att Lidingö Lås & Larm aktivt ska bidra till en ökad trygghet för invånarna på Lidingö. Därför samarbetar vi med Lidingö Kvinnojour och Ungdomsjouren Trust och sponsrar deras arbete ekonomiskt.

Ungdomsjouren Trust

Barn och ungas psykiska hälsa ses idag som en av vårt tids stora samhällsutmaningar. En av tre elever uttrycker att dom mår dåligt.
Trust är en lokalt förankrad ungdomsjour som står på de ungas sida. Som ungdomsjour riktar sig Trust till tjejer och killar 12-16 år och dom kan nå ut till den som behöver en trygg vuxen att prata med.

Trust startades 2022 och drivs av Lidingö Kvinnojour.

Lidingö Kvinnojour

Varje dag utsätts kvinnor för fysiskt, psykiskt, sexuellt, ekonomiskt och hedersrelaterat våld i nära relation på vår ö. Inte sällan finns barn närvarande. Lidingö Kvinnojour drivs ideellt och ger stöd, rådgivning och hjälp till den som är utsatt. De bedriver även kunskapshöjande insatser och samverkar för att förebygga våld. Anhöriga, kollegor och andra berörda har också möjlighet att vända sig till jouren för information och rådgivning.

Mäns våld mot kvinnor är ett av våra största samhällsproblem. Därför stödjer vi Lidingö Kvinnojour.